ผลสอบ ICDL ปี 2567

Page 
 of 357
Record
1
to
20
of
7,128
รหัสนักศึกษา
คณะ
Filter
สาขาวิชา
Filter
คะแนนสอบ
ผ่าน/ไม่ผ่าน
Filter
640112154003 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 66 ผ่าน
640112154004 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 61 ผ่าน
640112154005 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 46 ไม่ผ่าน
640112154006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 60 ผ่าน
640112154007 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 67 ผ่าน
640112154008 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 63 ผ่าน
640112154010 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 61 ผ่าน
640112154012 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 38 ไม่ผ่าน
640112154013 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 63 ผ่าน
640112154014 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ไม่เข้าสอบ ไม่เข้าสอบ
640112154020 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย ไม่เข้าสอบ ไม่เข้าสอบ
640112154021 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 66 ผ่าน
640112154022 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 50 ไม่ผ่าน
640112154023 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 64 ผ่าน
640112154024 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 60 ผ่าน
640112154025 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 61 ผ่าน
640112154027 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 67 ผ่าน
640112154028 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 64 ผ่าน
640112154029 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 49 ไม่ผ่าน
640112154030 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 66 ผ่าน